Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A LEVENDULA IDŐSEK HÁZÁVAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSRŐL

 

 1. Adatkezelőre vonatkozó cégadatok
 

Szervezet megnevezése, székhelye

 

 

„Levendula Idősek Háza”

 

(Levendula Senior Ház Szociális Szolgáltató Kft.,

Levendula Idősek Háza Nonprofit Kft.,

Levendula Időskorúak Nappali Ellátása)

 

2071 Páty, Erkel utca 18.

 

Telefonszám   

 

 

(+36) 30-639-59-59, (23) 555-250

 

 

Cégjegyzékszám 

Adószám:

 

 

Levendula Senior Ház Szociális Szolgáltató Kft.

13-09-157320

13347736-2-13

 

Levendula Idősek Háza Nonprofit Kft. 

13-09-163949,

22298355-2-13

 

Adatvédelmi tisztviselő

 

 

Ádám Rita

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

 

 

adam.rita@levendulaotthon.hu

weblap elérhetősége

 

http://levendulaotthon.hu

 

 

 

 1. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés elsődleges célja, hogy a nyilatkozó számára az adatkezelők egészségügyi szolgáltatásokat nyújtsanak. Ezen túlmenően a szolgáltatások támogatása céljából az alábbi másodlagos célokból is kezel adatokat:

 

– A nyilatkozó értesítése

 

– A nyilatkozó számára számla kiállítása

 

– A nyilatkozó számára laborvizsgálatok kérése

 

– Állami szervek felé történő adatszolgáltatás

 

Az adatfeldolgozókkal kapcsolatos további információk:

 

Az adattovábbítás jogalapja önkéntes hozzájárulás, törvényi kötelezettség vagy jogos érdek alapján történik.

 

Az adatkezelés célja a partnerrel kötött szerződés teljesítése az adatvédelmi követelmények figyelembevételével.

 

 1. Az adatfeldolgozás módja

 

Az adatkezelő elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan kezeli az adatokat.

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezelés szempontjából releváns jogszabályok

 

Jogszabály megnevezése Rövidítése Relevancia
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE GDPR Szabályozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásának elvárásait.
2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

InfoTv. Szabályozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásának elvárásait.
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

 

Egészségügyi törvény

 

Szabályozza az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának módját, definiálja a betegdokumentáció, titoktartás, stb. fogalmait.
1997. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Egészségügyi adatvédelmi törvény

 

Az egészségügyi szolgáltatásokra jellemző adatvédelmi előírásokat tartalmazza (azonosító adatok, EESZT, stb.)
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól Egészségügyi finanszírozási rendelet

 

Tartalmazza a kötelező jelentési, regisztrációs és finanszírozási eljárásrendet
2000. évi C. törvény a számvitelről Számviteli törvény

 

A szolgáltatás számlázási és könyvviteli elszámolását tartalmazza.
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

 

ÁFA törvény A szolgáltatás számlázási és könyvviteli elszámolását tartalmazza.
A nyilatkozatot tevő önkéntes hozzájárulása. Önkéntes hozzájárulás Az egészségügyi szolgáltatások elvégzéséhez szükséges laborvizsgálatokat az adatkezelő megküldi a labor részére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A kezelt adatok köre, jogalap, célhoz kötöttség

Az adatkezelők az alábbiakban összefoglalt adatok csoportját kezelik. A célhoz kötöttség elvének figyelembevételével minden adatkezelésnek célja és meghatározott jogalapja van.

 

Az adatcsoport megnevezése Az adatok részletezése Az adatkezelés célja Jogalap
Azonosító adatok Név, születéskori név, cím, születés hely és idő, anyja születéskori neve, személyi igazolvány szám, nyugdíjfolyósító törzsszám Elsődleges cél, hogy az egészségügyi kezelés során egyértelműen azonosítható legyen azon természetes személy, akin a kezelést el kell végezni.

 

Másodlagos cél

hogy a személy nevére számla kiállítása legyen lehetséges, illetve külső partnerek, intézmények (például

laborszolgáltatók, más egészségügyi háttér stb.) számára egyértelműen kommunikálható legyen az érintett személy

törvényi kötelezettség
Értesítési adatok E-mail cím, telefonszám

 

Az egészségügyi szolgáltatás lebonyolításával kapcsolatos egyeztetés, informálás tájékoztatás. A nyilatkozó önkéntes hozzájárulása.
Finanszírozási adatok TAJ szám Törvényi kötelezettség
Egészségügyi adatok Kórtörténet, vizsgálati eredmények szöveges vagy képi formátumban, külső partnerektől kapott egészségügyi adatok (pl labor eredmények),

az egyes szolgáltatások során keletkezett dokumentáció

A cél az egészségügyi szakmai munka elvégzésének lehetővé tétele.

 

Törvényi kötelezettség

 

 

 

 1. Adatkezelések részletezése

 

Alább részletezzük, hogy az adatkezelés milyen tevékenységek mentén szerveződik. Az adatok körénél a 5. fejezet, míg az adatok megőrzési idejénél említett törvényi hivatkozásoknál a 4. fejezet megnevezéseit használjuk.

 

6.1. Adatfelvétel

 

Az adatkezelés célja: A lakók azonosítása, az egészségügyi szolgáltatás megkezdéséhez és számlázáshoz szükséges adatok rögzítése

 

Az adatok forrása: az érintett maga

 

Az adatok köre: azonosító adatok, finanszírozási adatok, értesítési adatok, egészségügyi adatok

 

Az adatok megőrzési ideje: egészségügyi adatoknál az egészségügyi adatvédelmi törvényben meghatározott időpontig, azonosító és kapcsolattartási adatoknál a nyilatkozó engedélyének visszavonásáig

 

6.2. Egészségügyi szolgáltatás

 

Az adatkezelés célja: az egészségügyi szolgáltatás nyújtása

 

Az adatok forrása: a belső nyilvántartás, a vizsgálat/kezelés közben előállt adatok, illetve a külső partnerektől kapott adatok (pl. laborszolgáltató)

 

Az adatok köre: azonosító adatok, értesítési adatok, egészségügyi adatok

 

Az adatok megőrzési ideje: egészségügyi adatoknál az egészségügyi adatvédelmi törvényben meghatározott időpontig, azonosító és kapcsolattartási adatoknál a nyilatkozó engedélyének visszavonásáig

 

6.3. Számlázás

 

Az adatkezelés célja: számla kiállítása a nyilatkozó számára

 

Az adatok forrása: az érintett, belső nyilvántartás

 

Az adatok köre: Azonosító adatok, illetve az igénybe vett szolgáltatás jellege

 

Az adatok megőrzési ideje: számviteli és ÁFA törvény rendelkezései szerint

 

Megjegyzés: A számlán az ÁFA törvény értelmében megnevezésre kerül a szolgáltatáshoz kapcsolódó orvosi szakterület (pl. nőgyógyászat, urológia), de a konkrét vizsgálat megnevezése nem.

 

6.4. Laborigénylés

 

Az adatkezelés célja: a pácienstől levett biológiai minta eljuttatása a laborszolgáltatóhoz oly módon, hogy a laborszolgáltató el tudja végezni a szükséges vizsgálatokat

 

Az adatok forrása: belső nyilvántartás, orvosi vizsgálati eredmények

 

Az adatok köre: azonosító adatok, laborigényléshez szükséges adatok

 

Az adatok megőrzési ideje: a laborigényléshez szükséges nyomtatványról másolat nem készül, az eredeti példány a levett mintával együtt kerül elküldésre a szolgáltatóhoz.

 

6.5. Állami jelentések

 

Az adatkezelés célja: az egészségügyi törvényben és a kapcsolódó rendeletben meghatározott jelentések, statisztikák készítése

 

Az adatok forrása: belső nyilvántartás

 

Az adatok köre: azonosító adatok, finanszírozási adatok, egészségügyi adatok

 

Az adatok megőrzési ideje: finanszírozási jelentések esetén a számviteli törvény rendelkezései szerint, az egészségügyi-minőségbiztosítási jelentések esetén az egészségügyi törvények és rendeletek szerint

 

6.6. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási tér

 

Az adatkezelés célja: az egészségügyi törvényben és az egészségügyi adatvédelmi törvényben előírt EESZT dokumentálási kötelezettség teljesítése

 

Az adatok forrása: belső nyilvántartás

 

Az adatok köre: azonosító adatok, finanszírozási adatok, egészségügyi adatok

 

Az adatok megőrzési ideje: az egészségügyi adatvédelmi törvény EESZT-t szabályzó rendelkezései alapján

 

6.7. Minőségbiztosítás és tudományos kutatás

 

Az adatkezelés célja: az ellátási magas színvonalú elősegítése, minőségbiztosítás

Az adatok forrása:      belső nyilvántartás

Az adatok köre:          egészségügyi adatok

Az adatok megőrzési ideje: korlátlan

Megjegyzés: az így keletkezett adatok már nem személyes adatok, mert azokból egy adott személyre következtetést levonni nem lehetséges (az adatok álnevesítésre és/vagy aggregálásra kerülnek)

 

 1. Adatfeldolgozók

 

Az adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához különböző adatfeldolgozókat is igénybe vesz. Ezen adatfeldolgozóktól megköveteli, hogy tevékenységük során magas szintű adatvédelmet valósítsanak meg, ezáltal ne veszélyeztessék a személyes adatok biztonságát. Az adatkezelő az alább listázott adatfeldolgozókat veszi igénybe. A nyilatkozó hozzájárul ahhoz, hogy a fenti adatfeldolgozók felé adatokat továbbítson az adatkezelő. A megosztott adatok körénél a 5 fejezetben megadott kategorizálást használjuk.

 

 

 

 

 

Cégnév Tevékenység Megosztott adatok köre
Szent János Kórház

(az érintett kérésére más kórház, klinika, vagy egészségügyi szolgáltató)

Kórházi, komplex egészségügyi háttér Azonosító adatok, egészségügyi adatok, finanszírozási adatok, értesítési adatok
Centrum-Lab Kft. laborszolgáltató Laborigényléshez szükséges azonosító adatok
Puzzle-Trade  Kft. Informatikai partner, szolgáltató, webszolgáltató Azonosító adatok, egészségügyi adatok, finanszírozási adatok, értesítési adatok, laborigényléshez szükséges adatok
Lengyel Könyvelő Iroda Kft. könyvviteli szolgáltató Azonosító adatok, finanszírozási adatok, értesítési adatok.
Állami szervek a magyar állam felügyeletében Felügyeleti szerv Azonosító adatok, egészségügyi adatok, finanszírozási adatok, értesítési adatok

 

 1. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

8.1.  A tájékoztatás kéréshez való jog

 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy az adatfeldolgozó milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen tájékoztatást küldünk.

 

 

8.2.  A helyesbítéshez való jog

 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen tájékoztatást küldünk.

 

 

8.3.  A törléshez való jog

 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk azon adatának törlését, melynek tárolását az adatfeldolgozó számára törvényi kötelezettség nem írja elő. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen tájékoztatást küldünk.

 

8.4.  A zároláshoz való jog

 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen tájékoztatást küldünk.

 

 

8.5.  A tiltakozáshoz való jog

 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt tájékoztatjuk.

 

8.6.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az adatkezelőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

URL https://naih.hu

 

 1. Hatályba lépés, elérhetősége

 

Jelen adatvédelmi szabályzat 2018 május 25. napjától lép hatályba.

A legfrissebb adatvédelmi szabályzatunk megtekinthető a telephelyünkön található orvosi szoba várójában kifüggesztve. Az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalúan módosíthatja és a változtatásokról tájékoztatja az ügyfeleket.

 

 1. Fogalommeghatározások

 

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

 1. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

 

 1. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

 1. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 1. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

 

 1. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

 

 1. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

 

 1. „tevékenységi központ”:

 

 1. a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végre hajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;

 

 1. b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

 

 1. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

 

 1. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

 

 1. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

 

 1. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

 

 1. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

 

 1. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 

 1. a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

 

 1. b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

 

 1. c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

 

 1. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

 

 1. a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

 

 1. b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

 

 1. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

 

 1. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

 

 1. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.